021 88 80 00 55


سفر آموزشی پرندگان (دربندسر) (تیر 00) | ظرفیت تکمیل
کد برنامه: 6665 | 1 روزه | جمعه 1400/04/04
سفر پرنده‌نگری از سفرهای آموزشی دوره راهنمایان طبیعت‌گردی است که با حضور مدرس دوره آقای پرویز بختیاری برگزار می‌شود. در این سفر با سرفصل‌های زیر آشنا خواهیم شد: مشخصات پرندگان ...
بازدید آموزشی گیاهان (باغ گیاهشناسی) (تیر 00) | ظرفیت تکمیل
کد برنامه: 6644 | 1 روزه | جمعه 1400/04/04
بازدید آموزشی گیاهان از بازدیدهای دوره راهنمای طبیعت گردی است که با همراهی استاد درس، آقای مجید اسکندری برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهیم آموخت: آشنایی با باغ گیاه شناسی ملی آشنایی با ان...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه