021 88 80 00 55

سفرهای آموزشی


سفر آموزشی اجرای عملی تور (کاشان) (بهمن 00) | ظرفیت تکمیل
کد برنامه: 7434 | 1 روزه | پنج شنبه 1400/11/14
سفر اجرای عملی تور مربوط به سرفصل آموزشی فنون و مهارت‌های تورگردانی است که با همراهی استاد درس، آقای فرید روشنایی برگزار می‌شود. در این سفر با سرفصل‌های زیر آشنا خواهیم شد: چگو...
سفر آموزشی زمین شناسی (وردیج) (بهمن 00) | ظرفیت محدود
کد برنامه: 7580 | 1 روزه | جمعه 1400/11/22
سفر آموزشی زمین شناسی از سفرهای آموزشی دوره راهنمایان طبیعت‌گردی است که با همراهی استاد درس، آقای امیر توکلی صبور برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهیم آموخت: انواع هوازدگی (فیزیکی-...
سفر آموزشی پرندگان (تالاب عشق آباد) (بهمن 00) | ظرفیت محدود
کد برنامه: 7575 | 1 روزه | جمعه 1400/11/22
سفر پرنده‌نگری از سفرهای آموزشی دوره راهنمایان طبیعت‌گردی است که با حضور مدرس دوره آقای پرویز بختیاری برگزار می‌شود. در این سفر با سرفصل‌های زیر آشنا خواهیم شد: مشخصات پرندگان ...
سفر آموزشی اجرای عملی تور (نیاسر) (اسفند 00) | ظرفیت محدود
کد برنامه: 7588 | 1 روزه | جمعه 1400/12/06
سفر اجرای عملی تور مربوط به سرفصل آموزشی فنون و مهارت‌های تورگردانی است که با همراهی استاد درس، آقای میلاد رحیمی برگزار می‌شود. در این سفر با سرفصل‌های زیر آشنا خواهیم شد: چگونگی بر...
سفر آموزشی زمین شناسی (وردیج) (اسفند 00)
کد برنامه: 7581 | 1 روزه | جمعه 1400/12/06
سفر آموزشی زمین شناسی از سفرهای آموزشی دوره راهنمایان طبیعت‌گردی است که با همراهی استاد درس، آقای امیر توکلی صبور برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهیم آموخت: انواع هوازدگی (فیزیکی-...
سفر آموزشی پرندگان (تالاب عشق آباد) (اسفند 00)
کد برنامه: 7576 | 1 روزه | جمعه 1400/12/06
سفر پرنده‌نگری از سفرهای آموزشی دوره راهنمایان طبیعت‌گردی است که با حضور مدرس دوره آقای پرویز بختیاری برگزار می‌شود. در این سفر با سرفصل‌های زیر آشنا خواهیم شد: مشخصات پرندگان ...
سفر آموزشی زمین شناسی (وردیج) (اسفند 00)
کد برنامه: 7582 | 1 روزه | پنج شنبه 1400/12/19
سفر آموزشی زمین شناسی از سفرهای آموزشی دوره راهنمایان طبیعت‌گردی است که با همراهی استاد درس، آقای امیر توکلی صبور برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهیم آموخت: انواع هوازدگی (فیزیکی-...
سفر آموزشی استقرار در طبیعت (اسفند 00) | ظرفیت محدود
کد برنامه: 7579 | 2 روزه | از پنج شنبه 1400/12/19
این سفر برای فراگیران دوره راهنمای طبیعت‌گردی است و بعد از گذراندن سرفصل استقرار در طبیعت با همراهی استاد درس آقای میلاد رحیمی برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهید آموخت: ارزی...
سفر آموزشی پرندگان (تالاب عشق آباد) (اسفند 00)
کد برنامه: 7577 | 1 روزه | پنج شنبه 1400/12/19
سفر پرنده‌نگری از سفرهای آموزشی دوره راهنمایان طبیعت‌گردی است که با حضور مدرس دوره آقای پرویز بختیاری برگزار می‌شود. در این سفر با سرفصل‌های زیر آشنا خواهیم شد: مشخصات پرندگان ...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه