021 88 80 00 55

بازدیدها


بازدید آموزشی گیاهان (باغ گیاهشناسی) (مهر 1402)
کد برنامه: 10302 | 1 روزه | جمعه 1402/07/28
بازدید آموزشی گیاهان از بازدیدهای دوره راهنمای طبیعت گردی است که با همراهی استاد درس، آقای مجید اسکندری برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهیم آموخت: آشنایی با باغ گیاه شناسی ملی آشنایی با ان...
بازدید آموزشی موزه (ایران باستان) (آبان 1402)
کد برنامه: 10306 | 1 روزه | جمعه 1402/08/05
بازدید آموزشی موزه ایران باستان مرتبط با درس شناخت موزه‌ها است و توسط استاد فرزان احمدنژاد در موزه ایران باستان برگزار می‌شود.   سرفصل‌های آموزشی بازدید موزه ایران باستان تعری...
بازدید آموزشی گیاهان (باغ گیاهشناسی) (آبان 1402)
کد برنامه: 10303 | 1 روزه | پنج شنبه 1402/08/11
بازدید آموزشی گیاهان از بازدیدهای دوره راهنمای طبیعت گردی است که با همراهی استاد درس، آقای مجید اسکندری برگزار می‌شود. آنچه در این سفر خواهیم آموخت: آشنایی با باغ گیاه شناسی ملی آشنایی با ان...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه