021 88 80 00 55
صفحه اصلی آموزش کوهنوردی

دوره‌های کوهنوردی


کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان
کد برنامه: 3837 | 2 روزه | طبق تقویم اجرایی
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ بیماری‌های ارتفاع سرمازدگی هیپوترمی ت...
کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان
کد برنامه: 3836 | 1 روزه | طبق تقویم اجرایی
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ شناخت ابرها شناخت پارامترهای دما، فشار و باد...
کارگاه آموزشی حفظ محیط کوهستان
کد برنامه: 3835 | 1 روزه | طبق تقویم اجرایی
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ اکوسیستم‌های کوهستانی عوامل تهدید کننده...
کارگاه مبانی جستجو در کوهستان
کد برنامه: 3834 | 2 روزه | پنجشنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می‌گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ مبانی جستجو و نجات در کوهستان برخورد با حواد...
کارگاه آشنایی با جی‌پی‌اس (GPS)
کد برنامه: 3833 | 2 روزه | به قسمت توضیحات مهم مراجعه شود
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ آشنائی GPS سیستم های مختصات کار با دستگاه کار ب...
کارگاه نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما
کد برنامه: 3832 | 2 روزه | به قسمت توضیحات مهم مراجعه شود
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ آشنائی با قطب‌نما آشنایی با نقشه توپوگرافی ...
کارگاه نجات در برف (بهمن‌شناسی)
کد برنامه: 3831 | 2 روزه | پنجشنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ بهمن مواردی که صعود کننده قبل از اجرای برنامه بای...
کارآموزی یخ و برف پیشرفته
کد برنامه: 3830 | 4 روزه | سه‌شنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ ابزارشناسی گره‌ها اصول گام برداری در صعود و...
کارآموزی یخ و برف
کد برنامه: 3829 | 3 روزه | چهارشنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ ابزارشناسی واصطلاحات پایه گام برداری در برفچال بد...
مبانی نجات فنی
کد برنامه: 3828 | 2 روزه | پنجشنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ جستجو و نجات ایمنی گره کارگاه‌ها صعود و ف...
کارآموزی سنگ‌نوردی پیشرفته
کد برنامه: 3827 | 4 روزه | سه‌شنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ ابزارشناسی گره‌ها و کارگاه‌ها حمایت...
کارآموزی سنگ‌نوردی مقدماتی
کد برنامه: 3826 | 3 روزه | چهارشنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ ابزار شناسی و اصطلاحات پایه گره های سنگنوردی آما...
کارآموزی کوهپیمایی
کد برنامه: 3806 | 3 روزه | چهارشنبه تا جمعه
این دوره براساس سرفصل های مصوب فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا و زیر نظر مربیان و مدرسان رسمی فدراسیون برگزار می گردد، رئوس مطالب این دوره به شرح زیر است؛ تعاریف پایه سازماندهی، اصول گام برداری لوازم و ت...
تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه